Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50288-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347818
Katalogové èíslo 94501
Název dokumentu Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace
Anglický název Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 1: Generic specification
Datum vydání 01.01.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50288-12013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70705ČSN EN 50288-1 ed. 2 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50288-1 ed. 3 Tato norma zahrnuje kabely pro přístroje, propojování zařízení a kabelážní aplikace informační technologie. Kabely pro kabelážní systémy informační technologie, zahrnuté v této normě a v normách dílčích specifikací v souboru EN 50288, jsou vhodné pro použití v digitálních a analogových datových systémech splňujících požadavky například EN 50090-2-1, EN 50090-3-1, EN 50098-1, EN 50098-2 a EN 50173. Pokud není specifikováno jinak, smí být všechny kabely zahrnuté v této normě vystaveny střídavým napětím vyšším než 50 V, ale maximálně 300 V, nebo stejnosměrným napětím vyšším než 75 V, ale maximálně 450 V, a musí splňovat základní požadavky směrnice LVD. Vzhledem k omezení proudu vztahujícímu se k průřezu jader nejsou určeny k přímému připojení k síťovému elektrickému napájení. Maximální jmenovitý proud na jádro je stanoven v tabulce B.1, pokud příslušná dílčí specifikace nestanoví jinak. IDC jsou určeny pouze pro měď nebo pokovenou měď. Kabelážní prvky definované v 4.3 této normy mohou být sdruženy v kabelech s hybridní konstrukcí spolu s koaxiálními nebo optickými kabelážními prvky.