Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1996-1-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731101
Katalogové èíslo 94372
Název dokumentu Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Anglický název Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Datum vydání 01.12.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.010.30 - Technická hlediska
91.080.30 - Zděné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1996-1-22005
EN 1996-1-2/AC2010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 Norma (Část 1-2 Eurokódu 6) stanoví obecná pravidla pro navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 přejímá evropskou normu EN 1996-1-2:2005, včetně její změny a tvoří její české konsolidované znění. Norma má pět základních kapitol, text normy doplňuje 5 příloh, věnujících se nejdůležitějším partiím požárního návrhu zděných konstrukcí ve větších detailech a podrobnostech. Norma stanoví hlavní zásady a pravidla pro zatížení i pro stanovení mechanických vlastností materiálů při požáru. Věnuje se metodám vyhodnocování a posouzení zděných stavebních prvků a konstrukcí, pro jednotlivé druhy a typy zděných konstrukčních prvků uvádí návrhové postupy pro zjišťování požární odolnosti, specielně pro zděné stěny. Z pěti příloh normy je nejrozsáhlejší příloha B, uvádějící evropskou zkušenost při hodnocení požární odolnosti zděných stěn v rozsáhlých tabelárních sestavách. Podrobněji o zjednodušených či přesnějších metodách výpočtů je pojednáno v přílohách C a D, v návaznosti na problematiku řešení detailů zděných konstrukcí doplňuje tyto informace příloha E. Součástí ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 je národní příloha NA k EN 1996-1-2, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky.