Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P ISO/TS 13605
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441396
Katalogové èíslo 94103
Název dokumentu Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Anglický název Solid mineral fuels - Major and minor elements in hard coal ash and coke ash - Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometric method
Datum vydání 01.11.2013
Datum ukonèení platnosti 01.12.2020
Datum úèinnosti 01.12.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/TS 136052012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511247ČSN ISO 13605 2020
Anotace

ČSN P ISO/TS 13605 Tato technická specifikace stanovuje postup pro stanovení křemíku, hliníku, železa, vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, titanu, manganu, fosforu a síry metodou vlnově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie. Metoda je použitelná pro popely z uhlí a koksu a popel z kotlů. Vzorek, na kterém jsou prováděna rentgenová fluorescenční měření, se připravuje zapracováním zkušebního podílu vzorku zatavením do disku z boritanového skla, pomocí postupu lití nebo tlakového zchlazení (kalení). Použitím této metody je eliminován vliv velikosti částic.