Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14783
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 747721
Katalogové èíslo 94011
Název dokumentu Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky
Anglický název Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements
Datum vydání 01.11.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
77.150.01 - Výrobky z neželezných kovů obecně
91.060.10 - Stěny. Příčky. Fasády
91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 147832013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77283ČSN EN 14783 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14783 Tato evropská norma stanovuje terminologii, požadavky a zkušební metody pro ze svitků a tabulí vyrobené střešní krytiny a vnitřní a vnější obklady stěn určené pro celoplošné podepření. Norma neplatí pro výrobky vyráběné na stavbě. Tato norma platí pro celoplošně podepřené výrobky z hliníku, mědi, olova, oceli, korozivzdorné oceli a zinku s povlakem nebo bez něj. Povlak může být kovový, organický, anorganický nebo vícevrstvý (viz příloha A). Tato norma obsahuje také pravidla pro označování, značení štítkem a hodnocení shody. Tato norma neobsahuje požadavky na akustické nebo tepelně izolační vlastnosti. Tato norma neobsahuje rozměrové nebo konstrukční požadavky vzhledem k pracovním postupům, montážní technice nebo provedení instalovaných výrobků.