Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15502-2-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075316
Katalogové èíslo 93908
Název dokumentu Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW
Anglický název Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW
Datum vydání 01.10.2013
Datum ukonèení platnosti 01.07.2017
Datum úèinnosti 01.11.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15502-2-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92627ČSN EN 15502-2-1 2013
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502039ČSN EN 15502-2-1+A1 2017
Anotace

ČSN EN 15502-2-1 Tato evropská norma stanovuje obecné požadavky a metody zkoušení týkající se především konstrukce, bezpečnosti, vhodnosti pro daný účel a hospodárného využití energie, jakož i třídění a značení kotlů na plynná paliva pro ústřední vytápění, které jsou vybaveny atmosférickými hořáky, hořáky s ventilátorem nebo hořáky s úplným předmísením směsi palivo/vzduch. Norma platí pro kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění provedení C1 až C9 a kotle provedení B2, B3 a B5 podle třídění v CEN/TR 1749:2009, které mají jmenovitý tepelný příkon (vztaženo k výhřevnosti) nejvýše 1 000 kW, které využívají jedno nebo několik paliv tří tříd při přetlacích uvedených v EN 437, u nichž teplota teplonosné látky při běžném provozu nepřekročí 105 °C, u nichž maximální provozní tlak ve vodním okruhu nepřekročí 6 bar, u nichž může, ale nemusí za určitých okolností nastat kondenzace, které jsou v návodech k montáži deklarovány buď jako "kondenzační kotel", "nízkoteplotní kotel", nebo "standardní kotel", které jsou určeny k instalaci uvnitř budovy nebo v částečně chráněném místě, které mohou zahrnovat zařízení k ohřevu vody buď v provedení průtokovém, nebo zásobníkovém a které jsou uváděny na trh jako celek. U kotlů jakýchkoli alternativních konstrukcí, které nemusí být zcela pokryty touto normou nebo zvláštní normou, musí být provedeno posuzování rizik souvisejících s touto alternativní konstrukcí. Příklad metody posuzování založené na analýze rizika, která pokrývá základní požadavky směrnice pro spotřebiče plynných paliva, je uveden v kapitole 11.