Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14798
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274008
Katalogové èíslo 93685
Název dokumentu Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika
Anglický název Lifts (elevators), escalators and moving walks - Risk assessment and reduction methodology
Datum vydání 01.09.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 147982013
ISO 147982009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14798 Tato norma stanovuje obecné zásady a zvláštní postupy pro posuzování rizika a jejím účelem je poskytnout postup pro rozhodování související s bezpečností výtahů při: a) konstrukci, výrobě, montáži a servisu výtahů, výtahových komponent a systémů; b) vývoji obecně použitelných postupů pro používání, provoz, zkoušení, ověřování shody a servis výtahů; c) tvorbě technických specifikací a norem ovlivňujících bezpečnost výtahů. KLÍČOVÁ SLOVA Výtah, pohyblivé schody, pohyblivé chodníky, provozní riziko, posuzování rizika, hodnocení rizika, četnost výskytu rizika, ochranná opatření ke snížení rizika.