Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61131-3 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 187050
Katalogové èíslo 93649
Název dokumentu Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky
Anglický název Programmable controllers - Part 3: Programming languages
Datum vydání 01.10.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.060 - Jazyky používané v informační technologii
35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61131-32013
IEC 61131-32013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61131-3 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje syntaxi a sémantiku jednotné sady programovacích jazyků pro progra-movatelné řídicí jednotky (PC). Tato sada sestává ze dvou textových jazyků, seznamu instrukcí (IL) a struktu-rovaného textu (ST) a dvou grafických jazyků, Ladder diagramu (LD) a diagramu funkčních bloků (FBD). Je definována doplňující sada grafických a ekvivalentních textových prvků, nazývaná sekvenční funkční schéma (SFC), pro strukturování vnitřní organizace programů programovatelné řídicí jednotky a funkčních bloků. Také jsou definovány konfigurační prvky podporující instalaci programů programovatelné řídicí jednotky do systémů programovatelné řídicí jednotky.