Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P ISO 21542
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734001
Katalogové èíslo 93526
Název dokumentu Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí
Anglický název Building construction - Accessibility and usability of the built enviroment
Datum vydání 01.10.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
91.060.01 - Konstrukce staveb obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 215422011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P ISO 21542 Předběžná česká technická norma ČSN P ISO 21542 stanovuje požadavky a doporučení k vytváření udržitelného prostředí staveb s požadavky na bezbariérové užívání. Cílem této mezinárodní normy je poskytnout návod pro projektování, realizaci a následnou údržbu staveb se zajištěním podmínek samostatného užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato mezinárodní norma obsahuje opatření, která respektují vlastnosti vnějšího prostředí v souvislosti s přístupem do budov a následně detailní požadavky vnitřního uspořádání. Má být aplikována pro nové a stávající stavby v souladu s národními pravidly členských zemích, které normu přijaly. Rozdílnost požadavků českých právních předpisů je okomentována národní poznámkou. Problematika požární bezpečnosti staveb v návaznosti na problematiku bezbariérového užívání není v normě řešena. Jednotlivé články týkající se požární bezpečnosti staveb byly z původního textu ISO 21542:2011 vynechány a text byl nahrazen odkazem na soubor norem ČSN 73 08xx Požární bezpečnost staveb.