Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 19840
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673130
Katalogové èíslo 93517
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu
Anglický název Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces
Datum vydání 01.08.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.020 - Technologie nátěrů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 198402012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80075ČSN ISO 19840 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 19840 Norma specifikuje postup ověření, zda tloušťka suchého nátěru na drsném povrchu odpovídá jeho jmenovité tloušťce. Zahrnuje i nastavení použitých přístrojů, definice kontrolních ploch, přejímací plány, metody měření a kritéria přijetí/zamítnutí. Postup popsaný v této mezinárodní normě vychází z použití přístrojů s permanentním magnetem, elektromagnetem nebo na principu vířivých proudů. Přesnost přístroje se ověřuje jak pro nulovou hodnotu, tak pro známou tloušťku na hladkém povrchu. V případě potřeby se přístroj nastaví. Tloušťka suchého nátěru nad vrcholky profilu se stanoví tak, že se naměřená hodnota zmenší o vhodnou korekční hodnotu. Tuto normu lze použít pro jmenovité tloušťky suchého nátěru 40 µm nebo větší.