Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO/IEC 20000-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369074
Katalogové èíslo 93443
Název dokumentu Informační technologie - Management služeb - Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb
Anglický název Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems
Datum vydání 01.10.2013
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.11.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.080.99 - Ostatní služby
35.020 - Informační technologie (IT) obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/IEC 20000-22012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79439ČSN ISO/IEC 20000-2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509788ČSN ISO/IEC 20000-2 2020
Anotace

ČSN ISO/IEC 20000-2 Mezinárodní normu ISO/IEC 20000­2 vypracovala společná technická komise ISO/IEC JTC 1, Informační technologie, subkomisí SC 7, Softwarové a systémové inženýrství. Mezinárodní norma ISO/IEC 20000-2:2012 byla převzata do souboru norem ČSN překladem (dvojjazyčná verze) pod označením ČSN ISO/IEC 20000-2:2013. Norma vznikla jako soubor nejlepších praktik ("best practices") v oboru managementu služeb. Doporučení ČSN ISO/IEC 20000-2:2013 navazují na požadavky normy ČSN ISO/IEC 20000 1:2012. Norma upřesňuje a vykládá požadavky na integrované řízení procesů, který jsou určeny pro dodávku řízených služeb informačních technologií. Koordinovaná integrace a nasazení managementu služeb dovoluje řízení, zvyšování efektivnosti a umožňuje neustále zlepšování managementu služeb. To dovoluje prohlubovat kvalitu poskytovaných služeb a snižuje náročnost a míru rizika spojenou s jejich poskytováním. Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ČSN ISO/IEC 20000­2:2007), které bylo technicky revidováno. Základní rozdíly jsou následující: - bližší sladění s ISO 9001 a ISO/IEC 27001; - změna terminologie odrážející mezinárodní užívání; - více pokynů pro kontrolu procesů provozovaných jinými stranami; - více pokynů pro vymezení rozsahu SMS; - více pokynů pro neustálé zlepšování SMS i služeb samotných; - více pokynů pro návrh služeb a přechod na nové nebo změněné služby.