Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI 33 2000-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 93358
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7
Anglický název
Datum vydání 01.12.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.240.30 - Regulační zařízení pro elektrizační soustavy
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI 33 2000-7 Tato TNI 33 2000-7 upřesňuje všeobecné požadavky na ochranu, odpojování, spínání, řízení a sledování spolu s požadavky na volbu a instalaci přístrojů zajišťujících splnění těchto funkcí, včetně požadavků na zajištění opatření pro ochranu bezpečnosti. Ustanovení této informace jsou doplňující k všeobecným požadavkům stanoveným v částech 4 a 5 souboru ČSN 33 2000. Důvodem ke zpracování technické normalizační informace TNI 33 2000-7 je to, že množství dokumentů souboru HD 60364 (zvláště z částí 7, ale i z dalších částí tohoto souboru) se odkazuje na ustanovení příslušných článků kapitoly 53 (IEC 60364-5-53), které přitom v rámci Evropy nejsou odpovídajícími evropskými harmonizačními dokumenty zavedeny. Takže uvedená technická normalizační informace uvádí a doplňuje chybějící ustanovení z nedávno zrušené ČSN 33 2000-5-53 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje z prosince 1994, na které jsou odvolávky v technických normách souboru ČSN 33 2000 zejména v normách části 7 pro jednoúčelová zařízení a zařízení ve zvláštních objektech. Pokud tedy elektrotechnik v souboru ČSN 33 2000 narazí na odvolávku na ustanovení IEC 60364-5-53, měl by použít odpovídající článek z této TNI 33 2000-7.