Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13508-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756901
Katalogové èíslo 92984
Název dokumentu Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Investigation and assesment of drain and sewer systems outsider buildings - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.05.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13508-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71894ČSN EN 13508-1 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13508-1 Tato evropská norma platí pro zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek. Platí pro venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu, popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti až po místo, kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do recipientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovami jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato část normy stanovuje obecné požadavky pro zjišťování a hodnocení stavu výše uvedených venkovních kanalizačních potrubních systémů.