Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 50131-5-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 92568
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-4: Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 5-4: System compatibility testing for I&HAS equipments located in supervised premises
Datum vydání 01.04.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 50131-5-42012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 50131-5-4 Tato technická specifikace detailně popisuje metody a zkoušky pro posouzení kompatibility komponentů systému, včetně ústředny, určené pro použití v poplachovém zabezpečovacím a tísňovém systému v souladu s EN 50131 1. Hodnocení a zkoušení zahrnuté v této technické specifikaci je zaměřeno na ověření funkčnosti každého typu události vyslaného od zdroje k cíli mezi komponenty. Není určena pro opakování zkoušek výrobkové normy, ale zahrnuje ověření, že neexistují žádné nežádoucí vlivy na funkce požadované v EN 50131 vzhledem k zamýšlenému použití těchto komponentů. Tato technická specifikace nezahrnuje způsob návrhu, montáže a užívání PZTS v konkrétních aplikacích.