Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 934-3+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722326
Katalogové èíslo 92533
Název dokumentu Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Anglický název Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
Datum vydání 01.03.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 934-3+A12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85729ČSN EN 934-3 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 934-3+A1 Tato norma definuje a specifikuje požadavky a kritéria shody pro přísady používané do zdicích malt na cementové bázi. Norma se vztahuje na dva typy přísad, a to přísady zpomalující tuhnutí a přísady provzdušňovací/plastifikační, které se používají do předem připravených maltových směsí pro zdění a zdicích malt vyráběných na staveništi.