Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 62648
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013766
Katalogové èíslo 92507
Název dokumentu Grafické značky pro použití na předmětech - Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC
Anglický název Graphical symbols for use on equipment - Guidelines for the inclusion of graphical symbols in IEC publications
Datum vydání 01.03.2013
Datum ukonèení platnosti 01.06.2023
Datum úèinnosti 01.04.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.40 - Grafické značky pro použití v elektrických a elektronických technických výkresech, diagramech, schématech a v příslušné dokumentaci technických výrobků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 626482012
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513222ČSN IEC 62648 2013A101.06.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 62648 Tato mezinárodní norma poskytuje pokyny zajišťující, aby grafické značky pro použití na předmětech v produktových normách IEC byly shodné s požadavky horizontální normy IEC 60417 a ISO 7000. Tento dokument je určený pro použití technickými komisemi a subkomisemi při vývoji grafických značek pro použití na předmětech určených pro začlenění do svých produktových norem. Tento dokument se zakládá a přizpůsobuje kapitole 4, Pokynu 108:2006 IEC. Při vývoji nové grafické značky pro použití na předmětech se používají IEC 80416-1 a ISO 80416-2. Pro aplikaci normalizovaných grafických značek pro použití na předmětech se používají IEC 80416-3 a ISO 80416-4. Tato horizontální norma je primárně určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu 108 IEC. Jednou z povinností technické komise je použít, kdekoli je to aplikovatelné, horizontální normy při přípravě svých publikací. Obsah této horizontální normy nebude platit, pokud na ni výslovně nebude odkazováno nebo nebude uvedena v příslušných publikacích