Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60079-0 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332320
Katalogové èíslo 92428
Název dokumentu Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky
Anglický název Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Datum vydání 01.03.2013
Datum ukonèení platnosti 06.07.2021
Datum úèinnosti 01.04.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60079-02012
IEC 60079-02011
IEC 60079-0/Cor.12012
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95689ČSN EN 60079-0 ed. 4 2013A1106.07.2021
506231ČSN EN 60079-0 ed. 4 2013Z106.07.2021
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95421ČSN EN 60079-0 ed. 4 2013Opr.206.07.2021
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84887ČSN EN 60079-0 ed. 3 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506230ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 2018
Anotace

ČSN EN 60079-0 ed. 4 Norma stanoví obecné požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení a Ex součástí, určených pro použití ve výbušných atmosférách. Normální atmosférické podmínky (ve vztahu k vlastnostem atmosféry týkajících se výbušnosti), za kterých se může předpokládat, že elektrická zařízení mohou být provozována jsou: - teplota -20 °C až +60 °C; - tlak 80 kPa (0,8 bar) až 110 kPa (1,1 bar); a - vzduch s normálním obsahem kyslíku 21 %. Tato norma a další normy doplňující tuto normu uvádí dodatečné požadavky na zkoušky pro zařízení, která pracují mimo normální rozsah teplot, mohou však být vyžadovány další úvahy a dodatečné zkoušky pro zařízení, která pracují mimo normální rozsah atmosférického tlaku a normální obsah kyslíku, především s ohledem na typy ochrany, které závisí na zhášení plamene jako je to u "pevného závěru d" (IEC 60079-1) nebo na omezení energie, jako je to u "jiskrové bezpečnosti i" (IEC 60079-11). POZNÁMKA 1: Ačkoliv výše uvedené atmosférické podmínky uvádí teplotní rozsah atmosféry od -20 °C do +60 °C, normální rozsah okolní teploty pro zařízení je od -20 °C do +40 °C, pokud není stanoveno jinak a vyznačena jiná teplota. Viz 5.1.1. Předpokládá se, že -20 °C až +40 °C je vhodné pro většinu zařízení a že výroba všech zařízení tak, aby byla vhodná pro standardní atmosféru s horní teplotou okolí +60 °C by vytvářelo zbytečné konstrukční překážky. POZNÁMKA 2: Požadavky uvedené v této normě vyplývají z hodnocení nebezpečí vznícení, provedeného pro elektrická zařízení. Uvažovanými zdroji iniciace jsou ty, které jsou spojeny s tímto typem zařízení, jako jsou horké povrchy, mechanicky vznikající jiskry, mechanické nárazy vedoucí k tepelným reakcím, elektrické oblouky a výboje statické elektřiny v normálním průmyslovém prostředí. POZNÁMKA 3: Uznává se, že s rozvojem technologie může být možné dosáhnout cílů řady norem IEC 60079 s ohledem na prevenci výbuchu metodami, které ještě nejsou plně definovány. Pokud si výrobce přeje využít výhody tohoto rozvoje, tato mezinárodní norma, stejně jako ostatní norma řady IEC 60079 mohou být použity částečně. Přepokládá se, že výrobce připraví dokumentaci, která jasně definuje, jak byla řada norem IEC 60079 použita, společně s úplným vysvětlením dalších použitých technik. Označení "Ex s" bylo rezervováno pro vyznačení speciálního typu ochrany. Norma pro speciální typ ochrany "s", IEC 60079-33 se připravuje. POZNÁMKA 4: Pokud výbušná plynná atmosféra a výbušná atmosféra s hořlavým prachem jsou přítomny nebo mohou být přítomny najednou, má být součastná přítomnost obou atmosfér zohledněna a může vyžadovat dodatečná ochranná opatření. Norma neuvádí požadavky na bezpečnost jiné než ty, které jsou přímo spojeny s nebezpečím výbuchu. Ostatní zdroje iniciace, jako jsou adiabatická komprese, rázové vlny, exotermické chemické reakce, samovznícení prachu, otevřený oheň, horké plyny/kapaliny nejsou touto normou pokryty. POZNÁMKA 5: Takováto zařízení se mají podrobit analýze nebezpečí, při které se identifikují a zaznamenají všechny potenciální zdroje vznícení, vytvářené elektrickým zařízením a musí být přijata opatření, která zabrání, aby se tyto zdroje staly účinnými. Tuto normu doplňují nebo modifikují následující normy pro konkrétní typy ochrany: - IEC 60079-1: Plyn - Pevný závěr "d"; - IEC 60079-2: Plyn - Závěr s vnitřním přetlakem "p"; - IEC 60079-5: Plyn - Pískový závěr "q"; - IEC 60079-6: Plyn - Olejový závěr "o"; - IEC 60079-7: Plyn - Zajištěné provedení "e"; - IEC 60079-11: Plyn - Jiskrová bezpečnost "i"; - IEC 60079-15: Plyn - Typ ochrany "n"; - IEC 60079-18: Plyn a prach - Zalití zalévací hmotou "m"; - IEC 60079-31: Prach - Ochrana krytem "t"; - IEC 61241-4: Prach - Závěr s vnitřním přetlakem "pD" POZNÁMKA 6: Další informace pro typy ochrany neelektrických zařízení lze najít v