Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 5409
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 755409
Katalogové èíslo 92273
Název dokumentu Vnitřní vodovody
Anglický název Water installations inside buildings
Datum vydání 01.02.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31202ČSN 73 6660 1984
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 5409 Tato norma platí pro projektování (navrhování), montáž, zkoušení, provoz a údržbu vnitřních vodovodů připojených na vodovodní přípojku z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo na vlastní zdroj vody nebo na více zdrojů vody (viz 11.2). U změn staveb, přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod. platí norma pro nové nebo měněné části vnitřních vodovodů. Tato norma se používá společně s ČSN EN 806-1 až -5 a ČSN EN 1717, jejichž požadavky doplňuje. Zásobování požární vodou se řeší v souladu s ČSN 73 0873. Vodovodní přípojky se navrhují podle ČSN 75 5411.