Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16247-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011505
Katalogové èíslo 92145
Název dokumentu Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Energy audits - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.01.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.120.10 - Management kvality a prokazování kvality
27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16247-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16247-1 Tato evropská norma definuje atributy dobré kvality provádění energetických auditů. Definuje požadavky na energetické audity a odpovídající povinnosti v rámci procesu energetického auditu. Tato norma je použitelná pro obchodní organizace, průmyslové organizace, vlastníky nebo společenství vlastníků bytových domů a organizace veřejného sektoru s výjimkou soukromých rodinných domů.