Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 303-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075303
Katalogové èíslo 92127
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
Anglický název Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking
Datum vydání 01.01.2013
Datum ukonèení platnosti 01.11.2022
Datum úèinnosti 01.02.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 303-52012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57735ČSN EN 303-5 2000
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515728ČSN EN 303-5 2022
512783ČSN EN 303-5 2021
Anotace

ČSN EN 303-5 Tato evropská norma platí pro kotle pro ústřední vytápění, včetně bezpečnostních zařízení (součástí), do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 500 kW, které jsou navrženy pro spalování pouze pevných paliv a jsou provozovány v souladu s pokyny výrobce kotle. Norma pojednává o významných nebezpečích, nebezpečných situacích a nebezpečných událostech týkajících se kotlů pro ústřední vytápění, které se používají tak, jak je zamýšleno a při podmínkách, které jsou výrobcem v rozumné míře předvídatelné