Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62305-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341390
Katalogové èíslo 92053
Název dokumentu Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
Anglický název Protection against lightning - Part 2: Risk manamegent
Datum vydání 01.02.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62305-22012
IEC 62305-22010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77241ČSN EN 62305-2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62305-2 ed. 2 Údery do stavby nebo připojeného vedení mohou způsobit hmotnou škodu a ohrožení života. Údery v blízkosti stavby nebo vedení stejně jako údery do stavby nebo vedení mohou způsobit poruchu elektrických a elektronických systémů vyvolanou přepětími, která vznikla odporovou nebo induktivní vazbou mezi těmito systémy a bleskovým proudem. Kromě toho mohou poruchy způsobené přepětími, která jsou vyvolána bleskem, ve spotřebitelských instalacích a v silových napájecích vedeních vyvolat v instalacích také spínací přepětí. POZNÁMKA: Selhávání elektrických a elektronických systémů není zahrnuto do souboru norem EN 62305. Může být učiněna odvolávka na EN 61000-4-5 2] 1). Počet úderů blesku ovlivňujících stavbu závisí na rozměrech a vlastnostech stavby, na charakteristikách okolního prostředí stavby a připojených vedení, stejně jako na hustotě úderů blesku do země na ploše, kde jsou umístěny stavba a vedení. Pravděpodobnost škod způsobených bleskem závisí na stavbě, připojených vedení a charakteristikách bleskového proudu, stejně jako na typu a účinnosti použitých ochranných opatření. Průměrný roční rozsah následných ztrát závisí na rozsahu škod a následných účincích, které mohou vzniknout jako následek úderu blesku. Účinek ochranných opatření vyplývá z vlastností každého opatření a může snížit pravděpodobnost poškození nebo rozsah následných ztrát. Bez ohledu na výsledek jakéhokoli ocenění rizika může být rozhodnutí o provedení ochrany před bleskem přijato tam, kde se vyžaduje, aby nebylo žádné nepředvídatelné riziko. Tato část EN 62305 platí pro ocenění rizika u staveb způsobeného údery blesku do země. Jejím účelem je poskytnout postup pro vyhodnocení takového rizika. Jakmile je vybrána horní přípustná mez rizika, umožňuje tento postup volbu vhodných ochranných opatření, které se musí přijmout pro snížení rizika na přípustnou mez nebo pod ní.