Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10209
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013101
Katalogové èíslo 91892
Název dokumentu Technické výkresy - Terminologie - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci
Anglický název Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
Datum vydání 01.02.2013
Datum ukonèení platnosti 01.04.2015
Datum úèinnosti 01.03.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.01 - Obecné pojmy. Terminologie. Normalizace. Dokumentace (názvosloví)
01.110 - Technická dokumentace výrobků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 102092012
ISO 102092012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26595ČSN EN ISO 10209-2 1997
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94741ČSN EN ISO 10209 2015
Anotace