Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9224
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038208
Katalogové èíslo 91333
Název dokumentu Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity
Anglický název Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guiding values for the corrosivity categories
Datum vydání 01.09.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.060 - Koroze kovů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 92242012
ISO 92242012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16337ČSN ISO 9224 1994
61279ČSN EN 12500 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 9224 Norma stanoví směrné hodnoty korozních úbytků pro kovy a slitiny vystavené působení přírodních venkovních atmosfér po dobu delší než jeden rok. Směrné hodnoty korozních úbytků základních konstrukčních materiálů lze použít pro technické výpočty. Směrné hodnoty korozních úbytků specifikují jejich rozsah pro tyto základní kovy v každém jednotlivém stupni korozní agresivity. Příloha A uvádí příklady vypočtených maximálních hodnot korozních úbytků po prodloužené expozici (až 20 let) pro šest klasifikovaných stupňů korozní agresivity. Příloha B uvádí rozsahy předpokládaných průměrných počátečních a ustálených korozních rychlostí základních kovů pro šest klasifikovaných stupňů korozní agresivity. Příloha C uvádí postup výpočtu korozních úbytků ocelí s ohledem na jejich složení.