Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8503-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038223
Katalogové èíslo 91217
Název dokumentu Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu mikroskopem
Anglický název Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 3: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile - Focusing microscope procedure
Datum vydání 01.08.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.10 - Příprava povrchů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 8503-32012
ISO 8503-32012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21091ČSN EN ISO 8503-3 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 8503-3 Norma stanoví požadavky na optický mikroskop a popisuje postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu, které splňují požadavky ČSN EN ISO 8503-1. Lze ji použít i ke stanovení profilu povrchu pro v podstatě rovinné otryskané ocelové povrchy. Alternativní postup je popsán v ČSN EN ISO 8503-4. Norma je jednou z částí ČSN EN ISO 8503, které se zabývají charakteristikami drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů a klasifikací těchto povrchů podle jejich drsnosti.