Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8503-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038223
Katalogové èíslo 91215
Název dokumentu Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu
Anglický název Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces
Datum vydání 01.08.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.10 - Příprava povrchů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 8503-12012
ISO 8503-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20785ČSN EN ISO 8503-1 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 8503-1 Norma stanoví požadavky na ISO komparátory profilu povrchu, které jsou určeny pro vizuální a kontaktní porovnávání ocelových podkladů, které byly otryskány buď kulovitými, nebo ostrohrannými otryskávacími prostředky. Dále obsahuje definice termínů používaných v souboru ISO 8503 a požadavky na ošetřování ISO komparátorů profilu povrchu. Norma je jednou z částí ČSN EN ISO 8503, které se zabývají charakteristikami drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů a klasifikací těchto povrchů podle jejich drsnosti.