Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15643-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730901
Katalogové èíslo 91187
Název dokumentu Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností
Anglický název Sustainability of construction works - Assessment of building - Part 4: Framework for the assessment of economic performance
Datum vydání 01.08.2012
Datum ukonèení platnosti 01.01.2022
Datum úèinnosti 01.09.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15643-42012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513305ČSN EN 15643 2021
Anotace

ČSN EN 15643-4 Tato evropská norma tvoří čtvrtou část souboru evropských norem, vypracovaného technickou komisí CEN/TC 350 "Udržitelnost staveb", který poskytuje systém pro posuzování udržitelnosti budov, založený na přístupu uvažujícím životní cyklus. Poskytuje specifické principy a požadavky na posuzování ekonomických vlastností budov a bere v úvahu technické charakteristiky a funkčnost budovy. Posuzování ekonomických vlastností je jedním z aspektů posuzování udržitelnosti budov podle obecného rámce EN 15643-1. Tento rámec lze použít pro všechny typy budov, jak nových tak existujících, a je vhodný pro posuzování ekonomických vlastností nových budov v průběhu všech fází jejich životního cyklu, a existujících budov do konce životního cyklu. Posuzování ekonomických vlastností budovy bere v úvahu náklady životního cyklu spolu s dalšími eko-nomickými aspekty a všechny vyjadřuje pomocí kvantitativních indikátorů. Vylučuje posuzování ekonomických rizik budovy a výpočty návratnosti investic. Zahrnuje ekonomické aspekty budovy související s vybudovaným prostředím v místě stavby, ale neza-hrnuje ekonomické aspekty vně místa stavby, jako jsou např. ekonomické dopady výstavby místní in-frastruktury nebo ekonomické dopady vyplývající z přepravy uživatelů budovy nebo ekonomické dopa-dy projektu výstavby na místní komunitu. Tato norma nestanovuje pravidla pro ustanovení systému vyhodnocování pro různá schémata posuzování budov, ani nepředepisuje úrovně, třídy nebo kriteriální meze pro určování vlastností.