Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15643-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730901
Katalogové èíslo 91186
Název dokumentu Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností
Anglický název Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 3: Framework for the assessment of social performance
Datum vydání 01.08.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15643-32012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15643-3 Tato evropská norma tvoří třetí část souboru evropských norem, vypracovaného technickou komisí CEN/TC 350 "Udržitelnost staveb", který poskytuje systém pro posuzování udržitelnosti budov, založený na přístupu uvažujícím životní cyklus. Poskytuje specifické principy a požadavky na posuzování sociálních vlastností budov a bere v úvahu technické charakteristiky a funkčnost budovy. Posuzování sociálních vlastností je jedním z aspektů posuzování udržitelnosti budov podle obecného rámce EN 15643-1. Tento rámec lze použít pro všechny typy budov, jak nových tak existujících, a je vhodný pro posuzování sociálních vlastností nových budov v průběhu všech fází jejich životního cyklu, a existujících budov do konce životního cyklu. Sociální rozměr udržitelnosti se soustřeďuje na posuzování aspektů a dopadů budovy vyjádřených pomocí kvantifikovatelných indikátorů. Míry sociálních vlastností budou reprezentovány pomocí indikátorů pro následující kategorie sociálních vlastností: přístupnost, adaptabilita, zdraví a komfort, zátěž pro okolí, údržba, bezpečnost/zabezpečení, čerpání materiálů a služeb, zapojení zúčastněných stran. Tato orma nestanovuje pravidla pro ustanovení systému vyhodnocování pro různá schémata posuzování budov, ani nepředepisuje úrovně, třídy nebo kriteriální meze pro určování vlastností.