Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 806-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 755410
Katalogové èíslo 91012
Název dokumentu Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba
Anglický název Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 5: Operation and maintenance
Datum vydání 01.07.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 806-52012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 806-5 Tato evropská norma stanovuje požadavky a uvádí doporučení pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů a potrubí vně budov v rozsahu, odpovídajícím EN 806-1. Vodovody musí být provozovány a udržovány takovým způsobem, aby se zabránilo nepříznivým vlivům na jakost pitné vody, dodávku spotřebitelům a na zařízení dodavatele vody. Vodovody musí být v pravidelných intervalech kontrolovány z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti. Musí se přijmout příslušné postupy k udržování provozuschopnosti vodovodu na úrovni definované v EN 806-2, EN 1717 a jednotlivých výrobkových normách uvedených v příloze A. Vodovod musí být provozován v souladu s původními projektovými podmínkami, např. teplotou, tlakem apod. Zodpovědnost za provozování, kontrolu a údržbu je řešena v místních a národních předpisech (např. kvalifikace pracovníků).