Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60079-11 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332320
Katalogové èíslo 90783
Název dokumentu Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"
Anglický název Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
Datum vydání 01.06.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60079-112012
IEC 60079-112011
IEC 60079-11/Cor.12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78779ČSN EN 60079-11 2007
78897ČSN EN 61241-11 2007
82438ČSN EN 60079-27 ed. 2 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60079-11 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky pro konstrukci a zkoušení jiskrově bezpečných zařízení, která jsou určena pro použití ve výbušné atmosféře a pro návazná elektrická zařízení, která jsou určena k připojení k jiskrově bezpečným obvodům vstupujícím do takovýchto atmosfér. Tento typ ochrany je použitelný pro elektrická zařízení, jejichž samotné elektrické obvody nejsou schopny způsobit vznícení okolní výbušné atmosféry. Tato norma platí také pro elektrická zařízení nebo části elektrických zařízení umístěných mimo prostředí s nebezpečím výbuchu nebo chráněná jiným typem ochrany podle IEC 60079-0, pokud na návrhu a konstrukci takovýchto elektrických zařízení nebo částí těchto zařízení závisí jiskrová bezpečnost elektrických obvodů ve výbušné atmosféře. Elektrické obvody vystavené ve výbušné atmosféře se hodnotí pro použití v této atmosféře pomocí této normy. Požadavky na jiskrově bezpečné systémy jsou uvedeny v IEC 60079-25. Tato norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky IEC 60079-0, s výjimkami uvedenými v tabulce 1. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky IEC 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě. Jsou-li požadavky uvedené v této normě platné jak pro jiskrově bezpečná zařízení, tak i pro návazná zařízení, používá se pro ně výraz "zařízení" (apparatus). Tato norma platí pouze pro elektrická zařízení; proto výraz "zařízení" použitý v této normě vždy znamená "elektrické zařízení".