Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 81-76
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 90568
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passengers and goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of disabled persons using lifts
Datum vydání 01.05.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 81-762011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN 81-76 Tato předběžná česká technická norma uvádí pravidla pro plánované používání výtahů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace při evakuaci budovy. K dosažení tohoto cíle by měl být vybraný výtah/výtahy začleněn do provedení budovy tak, aby zahrnoval všechna běžná schodiště a únikové cesty bez snížení jejich množství nebo kapacity. Tato předběžná norma uvádí zvláštní opatření a bezpečnostní pravidla pro pomoc osobám se zdravotním postižením pro bezpečnou evakuaci z budovy s použitím výtahů. KLÍČOVÁ SLOVA Výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů, výtahy určené pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuace osob, ochranu výtahu před účinky ohně a kouře, prostředky pro komunikaci, evakuace z budovy.