Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50173-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367253
Katalogové èíslo 90129
Název dokumentu Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.03.2012
Datum ukonèení platnosti 19.03.2021
Datum úèinnosti 01.04.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.040.50 - Vedení, spojení a obvody
35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50173-12011
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506477ČSN EN 50173-1 ed. 3 2012Z119.03.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80453ČSN EN 50173-1 ed. 2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506476ČSN EN 50173-1 ed. 4 2019
Anotace

ČSN EN 50173-1 ed. 3 Tato norma specifikuje všeobecná pravidla pro návrh a realizaci univerzální kabeláže. Obsahuje požadavky na vlastnosti přenosových kanálů pro symetrická, koaxiální a optická kabelážní média, parametry prvků pro podporu těchto kanálů, podmínky pro klasifikaci prostředí a seznam aplikací, podporovaných univerzálními kabelážními systémy. Upřesňuje systém pro vytváření zkratek k označení symetrických kabelů a zavádí zkušební postupy pro posouzení shody s normami EN 50173-1. Řešení univerzální kabeláže je dále podrobně popsáno v ČSN EN 50173-2 pro kancelářské prostory, ČSN 50173-3 pro průmyslové prostory, ČSN 50173-4 pro obytné prostory a ČSN EN 50173-5 pro datová centra.