Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 6101
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756101
Katalogové èíslo 90025
Název dokumentu Stokové sítě a kanalizační přípojky
Anglický název Sewer systems and house connections
Datum vydání 01.04.2012
Datum ukonèení platnosti 01.03.2024
Datum úèinnosti 01.05.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92659ČSN 75 6101 2012Opr.101.03.2024
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69120ČSN 75 6101 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
518673ČSN 75 6101 2024
Anotace

ČSN 75 6101 Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich, v souladu s ČSN EN 752 a ČSN EN 1610, s platností pro města, obce, sídliště, rozptýlenou zástavbu, dopravní stavby a jiné lidskou stavební činností dotčené lokality.