Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 74 4505
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 744505
Katalogové èíslo 89997
Název dokumentu Podlahy - Společná ustanovení
Anglický název Floors - Common Regulations
Datum vydání 01.05.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.30 - Stropy. Podlahy. Schodiště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81326ČSN 74 4505 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 74 4505 Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlah ve vnitřním i vnějším prostředí staveb. Norma rozlišuje dva druhy podlah: podlahy v bytové a občanské výstavbě a průmyslové podlahy. Rozdělení podlah je podle jejich zatížení. Norma se nevztahuje na nemovité kulturní památky a na objekty pro ustájení zvířat. Norma nezohledňuje speci-fické požadavky sportovních činností na podlahy. V porovnání s normou z roku 2008, jsou v textu některá ustanovení aktualizována s ohledem na nové poznatky a zkušenosti z užívání normy v praxi.