Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 61836
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364600
Katalogové èíslo 89794
Název dokumentu Solární fotovoltaické energetické systémy - Termíny, definice a značky
Anglický název Solar photovoltaic energy systems - Terms, definitions and symbols
Datum vydání 01.03.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.27 - Technika energie a přenosu tepla (názvosloví)
27.160 - Technika sluneční energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 618362009
IEC/TS 618362007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 61836 Tato technická specifikace se zabývá termíny a značkami z národních a mezinárodních solárních fotovoltaických norem a příslušných dokumentů použitých v rámci oblasti solárních fotovoltaických (PV) energetických systémů. Tato technická specifikace obsahuje termíny a symboly sestavené z norem publikovaných technickou komisí IEC TC 82.