Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1127-1 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 389622
Katalogové číslo 89783
Název dokumentu Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika
Anglický název Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
Datum vydání 01.01.2012
Datum ukončení platnosti 28.02.2022
Datum účinnosti 01.02.2012
Věstník vydání (měs/rok) 1/12
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.230 - Ochrana proti výbuchu
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 1127-12011
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
509915ČSN EN 1127-1 ed. 2 2012Z128.02.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
81026ČSN EN 1127-1 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
509914ČSN EN 1127-1 ed. 3 2020
Anotace

ČSN EN 1127-1 ed. 2 Norma stanoví metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací vedoucích k výbuchu a odpovídající projektová a konstrukční opatření pro požadovanou bezpečnost. Toho je dosaženo: - hodnocením rizik; - snížením rizika. Bezpečnosti zařízení, ochranných systémů a součástí může být dosaženo odstraněním nebezpečí a/nebo omezením rizik, tj.: a) vhodným návrhem (bez použití bezpečnostních ochranných zařízení); b) bezpečnostními ochrannými zařízeními; c) informacemi pro použití; d) jakýmikoliv jinými preventivními opatřeními. Opatření podle a) (preventivní) a b) (ochranná) proti výbuchům jsou uvedena v kapitole 6 této normy; opatření proti výbuchům podle c) jsou uvedena v kapitole 7 této normy. Opatření podle d) nejsou v této evropské normě popsána. Tato opatření jsou uvedena v kapitole 6 EN 12100:2010. Preventivní a ochranná opatření popsaná v této normě nebudou poskytnout požadovanou úroveň bezpečnosti, pokud zařízení, ochranné systémy a součásti nebudou provozovány v rozsahu jejich předpokládaného použití a pokud jejich instalace a údržba není prováděna podle příslušných předpisů nebo požadavků. Norma specifikuje všeobecné metody pro navrhování a konstrukci tak, aby pomáhala konstruktérům a výrobcům v dosažení ochrany proti výbuchu při navrhování zařízení, ochranných systémů a součástí. Norma platí pro zařízení, ochranné systémy a součásti určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, za atmosférických podmínek. Tyto atmosféry mohou vznikat v důsledku zpracovávaných, používaných nebo uvolňovaných hořlavých materiálů ze zařízení, ochranných systémů a součástí nebo od materiálů nacházejících se v blízkém okolí zařízení, ochranných systémů a součástí a/nebo od materiálů ze kterých jsou zařízení, ochranné systémy a součásti vyrobeny. Norma platí pro zařízení, ochranné systémy a součásti ve všech etapách jejich používání. Norma platí pouze pro zařízení skupiny II, které je určeno k používání mimo prostory v podzemních částech dolů a povrchových instalacích částí těchto dolů, ohrožených důlním plynem a/nebo hořlavým prachem. Tato norma neplatí pro: 1) lékařská zařízení, která jsou určena pro používání v lékařském prostředí; 2) zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž je nebezpečí výbuchu vyvoláno výhradně přítomností výbušných látek nebo chemicky nestabilních látek; 3) zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž může dojít k výbuchu reakcí látek s jinými oxidačními činidly než je atmosférický kyslík nebo k jiným nebezpečným reakcím nebo při jiných než atmosférických podmínkách; 4) zařízení určená pro používání v domácnostech a nekomerčním prostředí, kde může vzniknout prostředí s nebezpečím výbuchu pouze zřídka, jako výsledek náhodného úniku topného plynu; 5) osobní ochranné prostředky zahrnuté ve Směrnici 89/686/EHS; 6) námořní a vnitrozemská plavidla včetně zařízení na těchto palubách těchto plavidlech; 7) dopravní prostředky, např. vozidla a jejich přívěsy, které jsou určeny výhradně pro dopravu osob vzduchem, po silnicích, drahách nebo vodních cestách a pro dopravní prostředky, které jsou určeny pro dopravu zboží vzduchem, po silnicích, drahách nebo vodních cestách. Norma však platí pro dopravní prostředky určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; 8) návrh a konstrukci systémů, obsahující vhodný, řízený proces spalování, pokud nemohou působit jako zdroje iniciace v prostředí s nebezpečím výbuchu.