Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 9010
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 759010
Katalogové èíslo 89713
Název dokumentu Vsakovací zařízení srážkových vod
Anglický název Stormwater soakaways
Datum vydání 01.02.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.10 - Voda z přírodních zdrojů
93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502760ČSN 75 9010 2012Z1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92660ČSN 75 9010 2012Opr.1
503583ČSN 75 9010 2012Opr.2
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 9010 Norma popisuje rozsah a způsoby provádění geologického průzkumu pro vsakování srážkových povrchových vod. Stanovuje omezující podmínky pro vsakování srážkových povrchových vod. Norma přináší základní přehled v současnosti používaných povrchových a podzemních vsakovacích zařízení. Norma uvádí postup a příklady výpočtů retenčních objemů vsakovacích zařízení, zabývá se mírou bezpečnosti proti přeplnění vsakovacích zařízení a přetékání srážkových vod na povrch. Do normy jsou přiloženy aktualizované tabulky návrhových úhrnů srážek v České republice.