Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 89336
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems
Datum vydání 01.02.2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-5-522011
IEC 60364-5-522009
IEC 60364-5-52/Cor.12011
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505640ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 2012Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
27193ČSN 37 5245 1983
42028ČSN 33 2000-5-52 1998
65590ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Tato norma se zabývá výběrem a stavbou elektrických vedení. Uvádí způsoby instalace elektrických vedení (vyjma vedení podle 521.4) ve vztahu k druhům použitých vodičů nebo kabelů, ve vztahu k umístění vedení a v přílohách informuje o proudové zatížitelnosti elektrických vedení podle druhu vedení, způsobu jeho uložení a podle vnějších vlivů, které na vedení během jeho provozování působí. Stanoví též zásady pro provedení vedení s ohledem na nebezpečí šíření požáru i s ohledem na blízkosti rozvodů sdělovacích i neelektrických. Normativní část je doplněna přílohami vztahujícími se ke kladení vedení, informujících o dovolených proudech, účincích vyšších harmonických proudů, uspořádání vodičů, kabelů, trubkových systémů. Další přílohy uvádějí také údaje týkající se některých zemí. Obsáhlá příloha informuje o zvyklostech uplatňovaných v rámci ČR.