Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 81-11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 89251
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 11: Interpretation relates to EN 81 family of standards
Datum vydání 01.10.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 81-112011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85826ČSN P CEN/TS 81-11 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN 81-11 Tato předběžná česká technická norma uvádí schválené interpretace základních konstrukčních norem pro výtahy, tedy souboru norem EN 81 (viz CEN/TR 81-10:2008). Dále tento dokument soustřeďuje interpretace k EN 81-1:1998, EN 81-2:1998, EN 81-28:2003, EN 81-58, EN 81-70:2003, EN 81-72:2003 a EN 81-73:2005, které jsou všechny v ČR zavedeny. Cílem interpretací je zlepšit porozumění požadavkům článků a tím vytvořit jednotné chápání zde stanovených konstrukčních požadavků mezi všemi zainteresovanými subjekty, a to výrobci, dodavateli, notifikovanými osobami, inspekčními orgány a národními úřady při uvádění těchto výrobků na trh a do provozu.