Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 687
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441384
Katalogové èíslo 89146
Název dokumentu Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Anglický název Solid mineral fuels - Coke - Determination of moisture in the general analysis test sample
Datum vydání 01.10.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 6872010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81253ČSN ISO 687 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 687 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení vody v analytickém vzorku koksu pro obecný rozbor. Může se používat pro stanovení vody ve vysokopecním koksu, slévárenském koksu a v jiných produktech vysokoteplotní karbonizace. Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor je požadováno pro opravy výsledků určitých analytických stanovení, např. prchavé hořlaviny a vodíku, na stav vody při stanovení a umožňuje přepočet všech výsledků na bezvodý stav. Jelikož koks je hygroskopický, jeho obsah vody se bude měnit se změnou vlhkosti atmosféry. Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor by se proto mělo provádět pokaždé, když jsou navažovány zkušební podíly pro jiná analytická stanovení. Jestliže jsou navažovány zkušební podíly pro několik analytických stanovení ve stejnou dobu, stačí pro korekce jedno souběžné stanovení obsahu vody.