Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 1171
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441378
Katalogové èíslo 89145
Název dokumentu Tuhá paliva - Stanovení popela
Anglický název Solid mineral fuels - Determination of ash
Datum vydání 01.10.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 11712010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60998ČSN ISO 1171 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 1171 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení popela pro všechna tuhá paliva. Navážka vzorku je zahřívána na vzduchu specifikovanou rychlostí na teplotu 815 °C ± 10 °C a udržována na této teplotě do konstantní hmotnosti. Obsah popela se vypočítá z hmotnosti zbytku po spálení. Popel zbývající po spálení uhlí nebo koksu na vzduchu pochází z anorganických komplexů, přítomných v pů-vodní uhelné substanci a z přimíšených popelovin. Proto je výsledkem stanovení "popel" a nikoliv "obsah popela", jelikož uhlí neobsahuje žádný popel. Množství síry zbylé v popelu částečně závisí na podmínkách zpopelnění a k dosažení hodnot popela na srovnatelném základě je proto nutné přísně dodržovat specifikované podmínky.