Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12101-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389700
Katalogové èíslo 89087
Název dokumentu Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře
Anglický název Smoke and heat control systems - Part 7: Smoke duct sections
Datum vydání 01.10.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.99 - Ostatní normy týkající se protipožární ochrany
91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12101-72011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12101-7 Tato evropská norma se vztahuje na potrubí pro odvod kouře uváděné na trh a určené k provozu jako součást systému, pracujícím na principu rozdílů tlaků nebo jako součást zařízení pro odvod kouře a tepla. Tato norma specifikuje požadavky a uvádí odkazy na zkušební metody definované pro potrubí pro odvod kouře a jejich přidružené součásti (např. závěsy a další prvky ověřované při zkoušce), které jsou určeny k instalování v takových zařízeních v budovách. Také stanovuje postup hodnocení shody těchto výrobků s požadavky této normy. Kromě toho jsou zde také uvedena ustanovení o označování a informace o instalaci a údržbě těchto výrobků. K zabránění duplicity jsou zde odkazy na celou řadu dalších norem. Z tohoto důvodu je potřebné tuto normu pro podrobnosti zkoušení požární odolnosti vykládat ve spojení s EN 1366-8, EN 1366-9 a EN 1366-1, a ve spojení s EN 13501-4 pro příslušnou klasifikaci. Tato norma nebere v úvahu detaily škodlivých a/nebo korozních účinků, které mohou být způsobeny přítomností chemické látky v atmosféře, které jsou zařízením nasávány úmyslně nebo neúmyslně. Tato evropská norma platí také pro přidružené součásti používané společně s potrubím pro odvod kouře, jako jsou usměrňovací lopatky a tlumiče hluku, s výjimkou zařízení pro přirozený a nucený odvod kouře a tepla a klapky pro odvod kouře, na které se vztahují samostatné normy. Potrubí pro jiné použití než v zařízeních pro odvod kouře a tepla, není předmětem této normy.