Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12101-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389700
Katalogové èíslo 89085
Název dokumentu Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře
Anglický název Smoke and heat control systems - Part 8: Smoke control dampers
Datum vydání 01.10.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.99 - Ostatní normy týkající se protipožární ochrany
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12101-82011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12101-8 Tato evropská norma se vztahuje na klapky pro odvod kouře uváděné na trh a určené k provozu jako součást systému pracujícího na principu rozdílů tlaků nebo jako součást zařízení pro odvod kouře a tepla. Tato norma specifikuje požadavky a uvádí odkazy na zkušební metody definované pro klapky pro odvod kouře a jejich přidružené součásti, jako jsou ovladače, které jsou určeny k instalování v takových zařízeních v budovách. Také stanovuje postup hodnocení shody těchto výrobků s požadavky této normy. Kromě toho jsou zde také uvedena ustanovení o označování a informace o instalaci a údržbě těchto výrobků. Tato evropská norma rozlišuje dvě kategorie klapek pro odvod kouře, tj. klapky pro odvod kouře z jednoho úseku a klapky pro odvod kouře z více úseků. Klapky pro odvod kouře pokryté touto evropskou normou se mohou instalovat do potrubí pro odvod kouře nebo na povrch potrubí. Také se mohou instalovat do stěny, podlahy nebo stropního/střešního prvku nebo na povrch těchto prvků. K zabránění duplicity jsou zde odkazy na celou řadu dalších norem. Z tohoto důvodu je potřebné tuto normu pro podrobnosti zkoušení v peci vykládat ve spojení s EN 13501-4, EN 1366-10 a EN 1366-2. Tato norma nebere v úvahu detaily škodlivých a/nebo korozních účinků, které mohou být způsobeny přítomností chemické látky v atmosféře, které jsou zařízením nasávány úmyslně nebo neúmyslně.