Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60793-1-30 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 359213
Katalogové èíslo 88993
Název dokumentu Optická vlákna - Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška odolnosti vlákna
Anglický název Optical fibres - Part 1-30: Measurement methods and test procedures - Fibre proof test
Datum vydání 01.09.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.180.10 - Optická vlákna a kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60793-1-302011
IEC 60793-1-302010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65218ČSN EN 60793-1-30 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60793-1-30 ed. 2 Norma specifikuje zkoušku mechanické odolnosti vlákna. Popisuje základní požadavky na přípravu vzorku vlákna pro zkoušku a prezentuje dva typy zkušební aparatury. Uvádí postup zkoušky, její vyhodnocení a také specifikuje výsledek zkoušky a informace, které mají být uváděny v protokolech o zkoušce. Tato zkouška se používá u vláken typu A1, A2, A3 a B.