Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15643-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730901
Katalogové èíslo 88940
Název dokumentu Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
Anglický název Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance
Datum vydání 01.09.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15643-22011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513305
Anotace

ČSN EN 15643-2 Tato evropská norma tvoří jednu část souboru evropských norem vypracovaného technickou komisí CEN/TC 350. Poskytuje specifické principy a požadavky na posuzování environmentálních vlastností budov a bere v úvahu technické charakteristiky a funkčnost budovy. Posuzování environmentálních vlastností je jedním z aspektů posuzování udržitelnosti budov podle obecného rámce EN 15643-1. Tento rámec lze použít pro všechny typy budov a je vhodný pro posuzování environmentálních vlastností nových budov v průběhu jejich celého životního cyklu a existujících budov po dobu jejich zbývající životnosti a konce životního cyklu. Posuzování je založeno na posuzování životního cyklu (LCA) a dalších měřitelných environmentálních informacích vyjádřených pomocí měřitelných indikátorů. Posouzení nezahrnuje vliv budovy na environmentální dopady a aspekty lokální infrastruktury za hranicemi pozemku budovy ani environmentální dopady a aspekty vyplývající z přepravy uživatelů budovy. Norma nestanovuje pravidla pro ustanovení systému vyhodnocení pro různá schémata posuzování budov ani nepředepisuje úrovně, třídy nebo kriteriální meze pro určování vlastností.