Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 673
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701024
Katalogové èíslo 88878
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda
Anglický název Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method
Datum vydání 01.08.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 6732011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63937ČSN EN 673+A1 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 673 Tato evropská norma specifikuje výpočtovou metodu pro stanovení součinitele prostupu tepla u zasklení s plochými a rovnoběžnými povrchy. Tato evropská norma platí pro sklo bez povlaku (včetně skla se strukturovanými povrchy, např. vzorované sklo), pro skla s povlakem a pro materiály nepropustné ve vzdálené infračervené oblasti, což je případ výrobků ze sodnovápenatého skla, borosilikátového skla a sklokeramiky. Norma platí také pro vícenásobná zasklení z těchto skel a/nebo materiálů. Neplatí pro vícenásobná zasklení s plynem vyplněnými meziprostory obsahujícími tabule nebo fólie, které jsou propustné ve vzdálené infračervené oblasti. Postup popsaný v této evropské normě stanovuje hodnotu U1) (součinitel prostupu tepla) v centrální oblasti zasklení. Vlivy okraje způsobené tepelným mostem přes distanční rámečky hermeticky uzavřeného zasklení nebo přes okenní rám nejsou zahrnuty. Dále se nebere v úvahu přenos tepla vlivem slunečního záření. Předmětem této evropské normy nejsou vlivy vnitřních mřížek.