Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 2603
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732603
Katalogové èíslo 88103
Název dokumentu Ocelové mostní konstrukce - Doplňujicí specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky
Anglický název Steel Bridge Structure - Complementary Specification for Execution, Quality Control and Inspections
Datum vydání 01.06.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.10 - Kovové konstrukce
93.040 - Mosty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18652ČSN 73 2603 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 2603 Tato norma stanoví doplňující ustanovení pro provádění ocelových mostních konstrukcí, kterým musí odpovídat inženýrské dílo tak, aby plnilo funkci během životnosti, pro kterou bylo navrženo. Tato norma navazuje na ČSN EN 1090-2. Jedná se o stanovení: tříd provedení a pokynů k vypracování dokumentace, způsob přejímky konstrukcí, pokyny k provádění prohlídek ocelových konstrukcí nových, opravovaných nebo rekonstruovaných.