Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 690
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010197
Katalogové èíslo 87858
Název dokumentu Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů
Anglický název Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
Datum vydání 01.03.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.140.20 - Informační vědy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 6902010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20512ČSN ISO 690 1996
57646ČSN ISO 690-2 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 690 Tato mezinárodní norma uvádí pravidla pro úpravu bibliografických citací. Uvádí rovněž pokyny pro úpravu citací v latince v informačních zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je použitelná na bibliografické odkazy a citace všech druhů informačních zdrojů, zahrnující, ale neomezující monografie, periodika, příspěvky, patenty, kartografické dokumenty, elektronické informační zdroje (včetně počítačového softwaru a databází), hudbu, zvukové dokumenty, tiskoviny, fotografie, grafické a audiovizuální díla a filmy. Normu nelze použít na počítačově generované citace. Rovněž ji také nelze použít na právní citace, které mají své vlastní normy. Tato mezinárodní norma nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace. Příklady použité v této mezinárodní normě nejsou předepisující, pokud jde o styl a interpunkci. Přílohy A a B odkazují na relevantní kapitolu (kapitoly) této mezinárodní normy, které vysvětlují požadavky na odkazy nebo citace tištěných a elektronických informačních zdrojů. Příloha C uvádí příklady bibliografických citací, které jsou v souladu s touto mezinárodní normou.