Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO/IEC 17050-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 015259
Katalogové èíslo 87846
Název dokumentu Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.03.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO/IEC 17050-12010
ISO/IEC 17050-12004
ISO/IEC 17050-1 Corrected version2004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72376ČSN EN ISO/IEC 17050-1 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Norma ISO/IEC 17050 má poskytnout všeobecné požadavky týkající se prohlášení dodavatele o shodě. Část normy ISO/IEC 17050-1 stanoví požadavky, které budou použity, pokud organizace odpovědná za splnění specifikovaných požadavků (dodavatel) poskytuje prohlášení, že produkt (včetně služby), proces, systém managementu, osoba nebo orgán je ve shodě se specifikovanými požadavky, které mohou zahrnovat normativní dokumenty, jako normy, pokyny, návody, technické specifikace, zákony a předpisy. V prohlášení o shodě mohou být také činěny odkazy na výsledky posouzení jednou nebo více prvními, druhými nebo třetími stranami. Tyto odkazy nemají být interpretovány jako prostředek v jakémkoli smyslu omezující odpovědnost dodavatele. Všeobecné požadavky podle normy jsou použitelné ve všech odvětvích. Může se však ukázat potřeba tyto požadavky ze specifických důvodů doplnit - např. pro použití ve spojení s regulačními předpisy.