Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14229
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732845
Katalogové èíslo 87802
Název dokumentu Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení
Anglický název Structural timber - Wood poles for overhead lines
Datum vydání 01.04.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.080 - Dřevěné polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 142292010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65326ČSN EN 12465 2002
65328ČSN EN 12509 2002
65330ČSN EN 12479 2002
65331ČSN EN 12510 2002
65332ČSN EN 12511 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14229 Norma stanovuje požadavky na jednodílné neimpregnované nebo impregnované dřevěné sloupy pro venkovní vedení namáhané jako konzolový nosník nebo tlakovým zatížením (nezahrnuje sloupy použité jako nosníky). Zahrnuje zkušební metody, stanovení charakteristických hodnot a metody stanovení trvanlivosti a rozměrů. Uvádí také principy pro vizuální třídění. Norma platí pro sloupy z jehličnatého i z listnatého dřeva a stanovuje požadavky pro hodnocení shody a pro značení dřevěných sloupů. Tato norma se nezabývá dřevěnými sloupy ošetřenými proti ohni pro zlepšení jejich technických vlastností a nestanovuje dobu životnosti, kterou lze u dřevěného sloupu očekávat.