Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0875
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730875
Katalogové èíslo 87630
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
Anglický název Fire protection of buildings - Setting specification for design of fire detection and fire alarm systems in terms of fire safety solution
Datum vydání 01.04.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
91.040 - Pozemní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32629ČSN 73 0875 1992
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0875 Tato norma platí pro stanovení podmínek pro návrh elektrické požární signalizace, pro vypracování požárně bezpečnostního řešení, které je součástí projektové dokumentace při projektování nových stavebních objektů a při projektování změn stávajících objektů a technologických souborů a to zejména v návaznosti na požárně bezpečnostní řešení. Norma platí pro stavby a jejich změny v návaznosti na ČSN 73 0802 pro nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 pro výrobní objekty a na normy řady ČSN 73 08xx. Konkrétní návrh a realizační dokumentace EPS se provádí podle ČSN 34 2710 v návaznosti na tuto normu.