Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15287-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734241
Katalogové èíslo 87608
Název dokumentu Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
Anglický název Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances
Datum vydání 01.02.2011
Datum ukonèení platnosti 01.02.2024
Datum úèinnosti 01.03.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15287-1+A12010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82363ČSN EN 15287-1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
518207ČSN EN 15287-1 2024
Anotace

ČSN EN 15287-1+A1 Tato evropská norma popisuje metodu specifikující navrhování, montážní zásady pro systémové komíny, provádění individuelně stavěných komínů a vložkování stávajících komínů. Současně též informuje o uvádění komínů do provozu. Tato evropská norma se také zabývá kouřovody. Tato evropská norma neplatí pro volně stojící komíny, pro které platí EN 13084-1. Tato evropská norma se nevztahuje na komíny označované H (vysokopřetlakové komíny) a komíny pro uzavřené spotřebiče paliv. Pro účel této evropské normy termín "provádění" zahrnuje konstrukční provedení.